OC-Metingen

Een OC-meting dient een  tweeledig doel: controle van de beluchtingsinstallatie in verband met veroudering of controle in nieuwbouw situaties. Voor nieuwe installaties kan gekozen worden om de metingen uit te voeren in schoon water of in slibhoudend water. Voor bestaande installaties wordt over het algemeen in slibhoudend water gemeten. Alle metingen worden uitgevoerd volgens de standaardnormen DWA-M 209, Stowa 2009-15, NEN 12555, ASCE 18-96 of gelijkwaardig

Wij kunnen de volgende metingen voor u uitvoeren:

  • Schoon water testen, absorptiemeting

  • Slib water testen, onder te verdelen in absorptiemeting, desorptiemeting of off-gas meting

Schoon water testen

Absorptiemeting schoon water in grafiekvorm

Voorwaarde: het beluchtingsbassin is uit bedrijf en gevuld met schoon (drink) water.

In die gevallen waarbij het bassin gevuld is met oppervlakte- en/of effluent water kunnen aanvullende alpha-factor metingen nodig zijn.
Bij een absorptiemeting wordt voorafgaand aan de meting de zuurstof uit het water gehaald d.m.v. chemicaliën (natriumsulfiet met kobalt als katalysator) of het milieuvriendelijke strippen met stikstof.

Na het in werking stellen van het beluchtingssysteem wordt het oplopen van het zuurstofgehalte in combinatie met het opgenomen vermogen en eventueel het luchtdebiet gemonitord.

Slibwater testen

Absorptie-/desorptiemeting slib water in grafiekvorm

Voorwaarde: het te meten beluchtingsbassin is tijdelijk (ca. 14 – 24 uur) uit bedrijf, het slib water dient van te voren ruimschoots belucht te worden om in de endogene fase te zijn. Om de resultaten naar schoon watercondities om te rekenen zijn aanvullende alpha-factor metingen nodig.
Bij een absorptiemeting in slibwater kan de respiratie van het slib worden benut om de zuurstof voorafgaand aan de meting uit het water te halen.
In gevallen met lage beluchtingsintensiteit kan overwogen worden om een desorptiemeting  uit te voeren, hierbij wordt het zuurstofgehalte, door toevoeging van waterstofperoxide, verhoogd tot oververzadiging.

Na het in werking stellen van het beluchtingssysteem wordt het oplopen (absorptie) of teruglopen (desorptie) van het zuurstofgehalte in combinatie met het opgenomen vermogen en eventueel het luchtdebiet gemonitord.

Meetprincipe

Als het te meten beluchtingsbassin niet buiten bedrijf kan worden gesteld kan ook de Off-gas methode worden toegepast.

Voorwaarde: deze meting is alleen geschikt voor bellenbeluchting. Om de resultaten naar schoon watercondities om te rekenen zijn aanvullende continu alpha-factor metingen nodig.
Het principe van de off-gas meting is de vergelijking van de zuurstofconcentratie van de (met waterdamp en CO2 gecorrigeerde) lucht die in het water wordt gebracht O2in (omgevingslucht) en uit het beluchte afvalwater O2uit komt. Hieruit kan het percentage zuurstof OTE (Oxygen Transfer Efficiency), welke is overgedragen naar het water, worden berekend.

De drijvende gascollector wordt geplaatst op de te testen locatie en het verzamelde gas wordt d.m.v. een slang naar de analyse apparatuur geleid en continu geanalyseerd. Na elke 10 – 15 minuten wordt de gascollector verplaatst naar een nieuwe locatie. Door de kap op verschillende plaatsen boven het beluchtingsveld te plaatsen wordt tevens inzicht verkregen in de luchtverdeling.

Voordeel van de off-gas methode is dat er continu over een langere tijd kan worden gemeten en de zuivering kan gewoon in bedrijf blijven.

Alpha-factor metingen

Beluchtingssystemen in Afval-Water-Zuiverings-Installaties worden normaliter uitgelegd op zuurstofinbreng onder zogenaamde standaardcondities zoals daar zijn: schoon drinkwater, watertemperatuur van 20 (10) oC, luchtdruk van 101,3 kPa en géén opgeloste zuurstof in het water. In de praktijk wordt uiteraard alleen in afvalwater zuurstof ingebracht.

De invloed van de zuurstofoverdracht in schoon water in vergelijking met die in afvalwater is de zogenaamde alpha-factor. Naast de oppervlakte-actieve stoffen in het afvalwater wordt de alpha-factor tevens beïnvloed door de volgende factoren:

  • soort beluchting (oppervlakte- of bellenbeluchting)
  • beluchtingstype (= grootte luchtbel)
  • waterhoogte (= contacttijd luchtbel – water)
  • luchtintensiteit of elementbelasting

Meetservice Nagelhout biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze alpha-factor meetopstellingen voor zowel bellen- alsmede oppervlaktebeluchting: de alpha-factor bepaling wordt gedaan door, in een model met een identiek beluchtingssysteem als in de praktijk, vergelijkend onderzoek te verrichten tussen drinkwater en testwater.

Er zijn twee mogelijkheden om de alpha-factor te bepalen:

1. Stationaire meting

Voorwaarde: het testwater moet stabiel van kwaliteit zijn, voor slib houdend water betekent dit dat het slib endogeen moet zijn. Over het algemeen geldt voor endogeen slibwater dat de alpha-factor hoger is dan onder proces condities. Omdat de alpha-factormeting simultaan wordt uitgevoerd met de OC-meting zal dit geen effect hebben op het uiteindelijke zuurstofinbreng-eindresultaat onder standaard condities.
De alpha-factor wordt bepaald door middel van het onder identieke condities uitvoeren van minimaal 3 absorptie zuurstof inbrengmetingen voor zowel drinkwater als het testwater. Hierdoor kan zeer nauwkeurig de alpha-factor van het testwater worden bepaald.

2. Continu meting

Voorwaarde: alleen geschikt voor bellenbeluchtingssystemen.
Voor de bepaling van de prestatie van het beluchtingssysteem in de kolom onder standaard condities wordt de kolom eerst gevuld met drinkwater. Hierin worden drie identieke OC-metingen uitgevoerd volgens de absorptie-methode. Tijdens de alpha-factor metingen wordt de kolom continu gevoed met water uit het beluchtingscircuit en wordt door middel van off-gas meting de zuurstofopname in de kolom continu gemeten. De condities (luchtinbreng, waterhoogte etc.) zijn identiek aan de metingen in drinkwater.

In schemavorm:

Overige metingen

Naast OC metingen hebben wij ook nog de mogelijkheid om meerdere parameters, die van invloed zijn op de prestatie van het beluchtingssysteem, te meten. Verder verzorgen wij ook pompcapaciteitsmetingen voor poldergemalen.

Snelheidsmeting

De gemiddelde watersnelheid in een beluchtingsbassin moet voldoende hoog zijn om:

  • het slib in suspensie te houden (samen met turbulentie)

  • de prestatie van het bellenbeluchtingssysteem positief te beïnvloeden

De watersnelheid wordt gemeten met een elektromagnetisch stroomsnelheidssensor (EMS) waarbij het signaal “real-time” wordt gelogd. Hierdoor wordt een betrouwbaar beeld gegeven van de, in het meetpunt aanwezige, snelheid en turbulentie. Conform bijvoorbeeld VDMA 24656 of Stowa 2006-19 wordt stroomsnelheid in de dwarsdoorsnede van het kanaal in x gelijkmatig over de meetraai verdeelde punten gemeten waarbij gedurende een y aantal minuten in het meetpunt de snelheid zal worden gemeten. De gemiddelde stroomsnelheid is het rekenkundige gemiddelde van het aantal meetpunten.

Vermogensmeting

Om het rendement in kg O2/kWh van een beluchtingssysteem te kunnen bepalen, of bijvoorbeeld het vermogen van de voortstuwer(s) is het nodig om het opgenomen vermogen te meten. Dit kan met het soms aanwezige systeem op de zuivering of met onze gekalibreerde meetapparatuur. Alle data wordt gelogd en is nadien beschikbaar voor analyse.

Luchtdebiet meting

Voor de bepaling van het rendement van de bellenbeluchtingselementen (absorptie- en desorptiemeting), of voor de bepaling van de totale zuurstofinbreng (off-gas meting) kan het luchtdebiet worden gemeten. Gelijktijdig worden luchtsnelheid, persdruk en luchttemperatuur gemeten. In combinatie met de persleidingdiameter kan het debiet in m3N/h worden berekend.

Pompcapaciteitsmeting

De EMS sensor is uitermate geschikt om de pompcapaciteit conform IS 9906 van een poldergemaal te meten. In het aan- of afvoerkanaal wordt over de meetraai de gemiddelde watersnelheid gemeten, in combinatie met het oppervlak wordt het debiet in m3/min berekend. Rekening houdend met het opgenomen vermogen en de te meten statische en/of manometrische opvoerhoogte kan de prestatie in het veld worden gecontroleerd.